Gmina Gręboszów
Pogoda w Gminie Gręboszów
Sunday
24 września
temperatura: 14°C
wiatr: 11,0 km/h
opady: 0,2 mm

Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 10 sierpnia 2015 roku

w sprawie wskazania koordynatora gminnego celem zapewnienia obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Gręboszów.

W związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. poz. 852) oraz na podstawie § 6 pkt 1 i pkt 3 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku, zarządzam co następuje:

§ 1.

Celem zapewnienia sprawnej obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji do spraw referendum wskazuję Pana Marcina Janowca jako osobę, która pełnić będzie funkcję koordynatora gminnego odpowiedzialnego za wsparcie techniczne i szkolenie informatyczne obsługi informatycznej tych komisji.

§2.

Do zadań koordynatora gminnego należy:

1) udział w szkoleniu organizowanym przez pełnomocnika ds. informatyki komisarza wyborczego,

2) wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym przez osoby realizujące zadanie obsługi rejestru wyborców w gminie danych dotyczących obwodów głosowania i ich granic, liczby uprawnionych do głosowania na obszarze gminy oraz danych o liczbie udzielonych pełnomocnictw, liczbie zaświadczeń, liczbie wysłanych pakietów referendalnych,

3) nadzór nad wprowadzeniem do systemu danych osób funkcyjnych - przewodniczących i zastępców przewodniczących - obwodowych komisji ds. referendum i aktualizację tych danych przez osoby realizujące zadanie obsługi rejestru wyborców,

4) prowadzenie ewidencji operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji ds. referendum zawierającej dane kontaktowe i ustalony sposób dystrybucji loginów i haseł, oprogramowania oraz danych definiujących,

5) przeprowadzenie szkolenia dla operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji ds. referendum,

6) prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania (w przypadku wsparcia w obwodach bez dostępu do sieci publicznej przekazywania danych) i aktualności danych definicyjnych,

7) przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji ds. referendum oraz operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji ds. referendum loginów i haseł,

8) dystrybucja oprogramowania oraz danych definicyjnych dla każdego obwodu głosowania (poprzez pobranie ze stron internetowych i utworzenie nośników), także w przypadku testów, o których mowa w punkcie 13,

9) przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji ds. referendum,

10) udzielenie wsparcia pełnomocnikowi komisarza wyborczego w gminie w zakresie przygotowania i obsługi stanowiska do sprawdzania poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodach, w których nie stosowano wsparcia informatycznego oraz wysyłania danych o wynikach głosowania w obwodzie z obwodów, w których niemożliwe było dokonanie transmisji,

11) zgłaszanie uwag dotyczących działania systemu pełnomocnikowi komisarza wyborczego ds. informatyki,

12) w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu i przekazanie informacji pełnomocnikowi ds. informatyki komisarza wyborczego,

13) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów ogólnokrajowych przekazywania danych testowych o wynikach głosowania ze wszystkich komisji obwodowych korzystających ze wsparcia informatycznego (zgodnie ze scenariuszami testów),

14) przekazanie do pełnomocnika ds. informatyki komisarza wyborczego wniosków i spostrzeżeń w formie raportu podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych,

15) prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane następujące czynności:

a) przeprowadzenie (z potwierdzeniem uczestnictwa) szkolenia operatorów obsługi informatycznej obwodowej komisji ds. referendum i pozostałych użytkowników gminnych obsługujących system WOW,

b) zgłaszanie uwag do działania programu do pełnomocnika ds. informatyki komisarza wyborczego, w tym usterek i awarii,

c) przekazanie, za potwierdzeniem, loginów i haseł operatorom oraz przewodniczącym obwodowych komisji ds. referendum,

d) przekazanie, oprogramowania i danych definicyjnych operatorom obwodowych komisji ds. referendum (pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośnika).

§ 3.

Zobowiązuję Sekretarza Gminy do przekazania Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie informacji o wskazanej osobie do wykonywania zadań koordynatora gminnego celem zapewnienia obsługi systemu informatycznego  w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Wójt Gminy Gręboszów

(-) mgr Krystyna Świętek

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie wskazania koordynatora gminnego celem zapewnienia obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Gręboszów.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Bronisław Błach

Wprowadzenie: Marcin Janowiec 12.08.2015 r.

w sprawie wskazania koordynatora gminnego celem zapewnienia obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Gręboszów. W związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. poz. 852) oraz na podstawie § 6 pkt 1 i pkt 3 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku, zarządzam co następuje: § 1. Celem zapewnienia sprawnej obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji do spraw referendum wskazuję Pana Marcina Janowca jako osobę, która pełnić będzie funkcję koordynatora gminnego odpowiedzialnego za wsparcie techniczne i szkolenie informatyczne obsługi informatycznej tych komisji. §2. Do zadań koordynatora gminnego należy: 1) udział w szkoleniu organizowanym przez pełnomocnika ds. informatyki komisarza wyborczego, 2) wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym przez osoby realizujące zadanie obsługi rejestru wyborców w gminie danych dotyczących obwodów głosowania i ich granic, liczby uprawnionych do głosowania na obszarze gminy oraz danych o liczbie udzielonych pełnomocnictw, liczbie zaświadczeń, liczbie wysłanych pakietów referendalnych, 3) nadzór nad wprowadzeniem do systemu danych osób funkcyjnych - przewodniczących i zastępców przewodniczących - obwodowych komisji ds. referendum i aktualizację tych danych przez osoby realizujące zadanie obsługi rejestru wyborców, 4) prowadzenie ewidencji operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji ds. referendum zawierającej dane kontaktowe i ustalony sposób dystrybucji loginów i haseł, oprogramowania oraz danych definiujących, 5) przeprowadzenie szkolenia dla operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji ds. referendum, 6) prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania (w przypadku wsparcia w obwodach bez dostępu do sieci publicznej przekazywania danych) i aktualności danych definicyjnych, 7) przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji ds. referendum oraz operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji ds. referendum loginów i haseł, 8) dystrybucja oprogramowania oraz danych definicyjnych dla każdego obwodu głosowania (poprzez pobranie ze stron internetowych i utworzenie nośników), także w przypadku testów, o których mowa w punkcie 13, 9) przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji ds. referendum, 10) udzielenie wsparcia pełnomocnikowi komisarza wyborczego w gminie w zakresie przygotowania i obsługi stanowiska do sprawdzania poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodach, w których nie stosowano wsparcia informatycznego oraz wysyłania danych o wynikach głosowania w obwodzie z obwodów, w których niemożliwe było dokonanie transmisji, 11) zgłaszanie uwag dotyczących działania systemu pełnomocnikowi komisarza wyborczego ds. informatyki, 12) w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu i przekazanie informacji pełnomocnikowi ds. informatyki komisarza wyborczego, 13) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów ogólnokrajowych przekazywania danych testowych o wynikach głosowania ze wszystkich komisji obwodowych korzystających ze wsparcia informatycznego (zgodnie ze scenariuszami testów), 14) przekazanie do pełnomocnika ds. informatyki komisarza wyborczego wniosków i spostrzeżeń w formie raportu podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych, 15) prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane następujące czynności: a) przeprowadzenie (z potwierdzeniem uczestnictwa) szkolenia operatorów obsługi informatycznej obwodowej komisji ds. referendum i pozostałych użytkowników gminnych obsługujących system WOW, b) zgłaszanie uwag do działania programu do pełnomocnika ds. informatyki komisarza wyborczego, w tym usterek i awarii, c) przekazanie, za potwierdzeniem, loginów i haseł operatorom oraz przewodniczącym obwodowych komisji ds. referendum, d) przekazanie, oprogramowania i danych definicyjnych operatorom obwodowych komisji ds. referendum (pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośnika). § 3. Zobowiązuję Sekretarza Gminy do przekazania Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie informacji o wskazanej osobie do wykonywania zadań koordynatora gminnego celem zapewnienia obsługi systemu informatycznego  w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania     Wójt Gminy Gręboszów (-) mgr Krystyna Świętek         Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Gręboszów z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie wskazania koordynatora gminnego celem zapewnienia obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Gręboszów.pdf               Opracowanie: Bronisław Błach Wprowadzenie: Marcin Janowiec 12.08.2015 r.
Gręboszów z lotu ptaka
Urząd Gminy Gręboszów
tel. 14 641 60 02
pozostałe dane kontaktowe